Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów

Prosimy o przysyłanie do redakcji „Dialogu” artykułów przygotowywanych według następujących zasad:

Format tekstu

Artykuły w formie elektronicznej.
Format pliku: rtf lub doc
Czcionka: Times New Roman; 12 pkt; odstęp 1,5.

Redakcja tekstu

Wszystkie cytaty powinny być opatrzone przypisami.
Przypisy numerowane cyframi arabskimi na dole strony.
Tytuły powinny być zapisane kursywą, a tytuły czasopism – w cudzysłowie.

 

Format przypisów

Książki:

 1. Zbigniew Raszewski Raptularz, t. 2, Puls, Londyn 2004, s. 143.
 2. Bengt Jangfeldt Majakowski. Stawką było życie, przełożył Wojciech Łygaś, W.A.B., Warszawa 2007, s. 223.
 3. Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, pod red. Moniki Kwaśniewskiej i Grzegorza Niziołka, Instytut im. Grotowskiego, Wrocław 2012, s. 16.
 4. Tamże, s. 29.
 5. Jangfeldt, op.cit., s. 255.

Artykuły:

 1. Stephen Greenblatt Zraniona ściana, przełożyła Agnieszka Szwach, w: tenże Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, redakcja i wstęp Krystyna Kujawińska-Courtney, Universitas, Kraków 2006,
  s. 295.
 2. Maria Prussak Wiedza zbierana po kawałeczku, „Dialog” nr 9/2011.
 3. Patricia Wallace Przyjaźń i miłość w internecie, przełożyła Anna Błasiak, „Dialog” nr 2/2001.
 4. Prussak, op.cit.
 5. Rzeźba społeczna, z Pawłem Łysakiem rozmawiał Jacek Cieślak, „Teatr” nr 4/2013.

 

Informacje

Do artykułu prosimy dołączyć:

 • Krótką notę biograficzną: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje (maks. 400 znaków).
 • Streszczenie artykułu (maks. 800 znaków). Streszczenie powinno zawierać ogólny opis problematyki oraz najważniejsze tezy.

 

Przeciwdziałanie złym praktykom

Przeciwdziałanie złym praktykom, gwarantujące rzetelność i uczciwość publikowanych artykułów polega na zwalczaniu zjawisk określanych jako „ghostwriting” i „guest authorship”:

 • z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 • z "guest authorship" („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja kieruje się w tej sprawie wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.