Deklaracja dostępności

Instytut Książki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miesięcznika „Dialog" - www.dialog-pismo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-29.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Wytyczna 1.1: Alternatywa w postaci tekstu - większość obrazów nie posiada opisu
  • Wytyczna 1.2: Media zmienne w czasie - media nie posiadają alternatywy
  • Wytyczna 1.3: Możliwość adaptacji - istnieje częściowa zależność od koloru
  • Wytyczna 1.4: Możliwość rozróżnienia - nie wszystkie elementy zostały wdrożone
  • Wytyczna 2.2: Wystarczająca ilość czasu - slajder nie ma narzedzi umożliwiających zatrzymanie
  • Wytyczna 4.1. Kompatybilność - pzostały drobne błędy walidacji CSS i HTML

Wymagania te będą stopniowo realizowane.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-11-10

Na stronie używane sa standardowe skróty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tel. +48 22 409 68 13
Tel. +48 22 253 22 24

e-mail: dialog@instytutksiazki.pl

Facebook @Dialog.Pismo

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Śniegockiej 10 m. 11
00-430 Warszawa

Budynek nie jest dostępny dla wózków. Do redakcji prowadzą: od wejścia A - cztery ciągi schodów, a od wejścia B - dwa ciągi schodów. Redakcja mieści się na parterze, jednak nawet nielicznie stopnie  utrudniają dostęp, podobnie jak wąskie drzwi wejściowe. Toaleta w budynku nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.