oświecenie

W wyobraźni wizualnej salon Madame Geoffrin (1699-1777) utrwalił się dzięki obrazowi Aniceta Lemonnier Lektura tragedii „Sierota chiński” Voltaire’a… z 1812 roku, wyznaczającemu określony standard myślenia o osiemnastowiecznych salonach – zresztą zupełnie fałszywy.

Tytuł nie miau być żartem. W każdym razie nie tylko. Zmiana stosunku do kotów zbiega się we Francji z krystalizacją pojęcia postępu – kategorii, która jako argument w sporach o ocenę współczesności zacznie się masowo pojawiać w tekstach naukowych i literackich w pierwszej połowie siedemnastego stulecia, i której celebracją będzie Wielka Encyklopedia. Gdy „Harvey zaczął brać górę nad Galienem, Kartezjusz nad Arystotelesem, a zegarek nad klepsydrą”