Czarny Protest

W wydanym w 2018 roku pokonferencyjnym tomie zbiorowym Teatr a Kościół zamieszczony został artykuł Doroty Semenowicz Skandal: casus polski, narodowo-katolicki 1.

W opublikowanej w roku 1963 książce O rewolucji Hannah Arendt podjęła próbę diagnozy przyczyn i efektów masowych zrywów, których celem było obalenie istniejącej władzy. Zasugerowała, że wszystkie rewolucje wynikały z potrzeby wolności lub były efektem walki o prawa socjalne.